I denna artikelserie om tre delar reflekterar vi kring hur man med avstamp i nio principer, som är en del av SAFe-ramverket, kan arbeta med arkitektur.

Vägskäl

Här kan du läsa del 1 och del 2 i serien. I denna tredje och avslutande artikel kan du läsa om:

  • Princip #7 – Apply cadence, synchronize with cross-domain planning
  • Princip #8 – Unlock the intrinsic motivation of knowledge workers
  • Princip #9 – Decentralize decision-making

Princip #7 – Apply cadence, synchronize with cross-domain planning

Produktutveckling innebär att ta fram komplicerade lösningar under långa tidsperioder. En av de klassiska utmaningarna i utvecklingsarbete är att försöka fånga och beskriva produktkrav samt realiseringen av deras tekniska lösningar.

Arkitekter har ofta brottats med att greppa komplexitet och har förväntats bidra med färdig- definierade kravanalyser och lösningsbeskrivningar i ett tidigt skede av utvecklingsarbetet. Då SAFe istället delar upp utvecklingsarbetet i tydligt avgränsade utvecklingscykler uppstår därmed fler kontinuerliga förändringsfönster – man pratar lite vackert om utvecklingsarbetet fått en naturlig hjärtrytm.

Med avgränsade utvecklingscykler och leveranser blir det lättare att takta utvecklingsarbetet. Därmed ges förutsättningar att oftare stämma av de variabla parametrar som behöver hanteras såsom produktkrav, design, systemegenskaper och kvalitet på kod. Kadens (takt) begränsar således den variabilitet som annars är en utmaning inom produkt- utveckling. Det handlar helt enkelt om att i små inkrement göra det oförutsägbara förutsägbart – att i samma takt stämma av olika intressenters förväntningar. Denna nya utvecklingsrytm är en stor möjliggörare för att hitta en mer kontinuerlig samverkan mellan arkitekter och olika intressenter i utvecklingsarbetet. I ett agilt paradigm arbetar arkitekten oftare med sådant som att stämma av helhet och delar, stötta olika intressenter, stämma av olika perspektiv och ta in feedback.

Princip #8 – Unlock the intrinsic motivation of knowledge worker

SAFe lyfter fram varje individs förmåga att ta eget ansvar. Inom produkt- utveckling behövs kunskapsarbetare med en naturlig förmåga att själva ta beslut. Alla bidrar till en lösnings arkitektur vilket gör det till ett gemensamt ansvar. Implementering av arkitekturbeslut står i slutändan utvecklingsteamen för. För att säkra samspel mellan olika individer behöver förutsättningar skapas för transparens och delaktighet. Arkitekturen bör fungera som kommunikatör för samverkan oavsett om det är en processvy eller en teknisk integrationsvy.

En viktig uppgift för att åstadkomma technical alignment är att skapa transparens mellan strategi och exekvering. En arkitekt ska ha förmågan att kontinuerligt röra sig mellan helhet och detaljer och i ett lean-agilt förhållningssätt görs detta oftare och i kortare cykler. Arkitekten bör bidra till att bygga broar och skapa transparens mellan olika intressenter som produkt- ägare och utvecklingsteam. Arkitekten är en generalist och kan kontinuerligt lyfta centrala frågor som värdeskapande användarupplevelse, risker och ekonomiska konsekvenser. Förmågan att abstrahera och förenkla är viktig i vissa lägen och att detaljera och implementera i andra. Det är också bra att göra skillnad på vad som behövs dagligen och vad som behövs vid ett programinkrements start och avslut. Arkitekten behöver ha ett starkt engagemang, vara en god kommunikatör som är öppen för influenser och idéer, samt upplevas som serviceinriktad och tillgänglig. En bra arkitektur kan i allra högsta grad bidra till att skapa motivation och samverkan mellan individer.

Princip #9 – Decentralize decision-making

Att leverera värde på kortaste möjliga ledtid kräver i praktiken ett decentraliserat beslutsfattande, en av de absoluta största styrkorna med ett agilt förhållningssätt. Den sista principen i SAFe handlar om att säkerställa ett effektivt arbetsflöde genom att säkra att rätt beslut tas på rätt ställe av rätt person och vid rätt tidpunkt. Arkitektens roll är återigen facilitatorn som stöttar team att ta rätt beslut. Ett antimönster är att centralisera för många beslut, för tidigt och tro att en arkitektur behöver definieras prediktivt. Allt som behöver eskaleras innebär förseningar och risken finns att beslut tas på icke praktiska grunder alltför långt från kunskapens centrum.

Vissa strategiska beslut behöver dock tas centralt, däribland de som innebär skalfördelar, är långsiktiga och inte är vanligt förekommande. I SAFe lyfts arkitekten fram som en roll som kan stötta på såväl strategisk som taktisk nivå genom att ge stöd till verksamhetsledning, produktansvariga och utvecklingsteam. På operativ nivå ska utvecklingsteam vara så autonoma som möjligt.

Utifrån kontext bör man ta ställning till vad som ska hanteras i en övergripande teknikstrategi respektive vad utvecklingsteam kan besluta själva. Återigen handlar det om att uppnå balans. Att erhålla snabb feedback på beslut är den viktigaste nyckeln till att förstå om beslutet var det rätta eller inte. Arkitekter bör undvika att fastna i analysen utan alltid uppmuntra till exekvering och därmed bidra till det viktiga kontinuerliga lärandet.

Arkitektens viktigaste uppgift på spelplanen blir samman-fattningsvis att verka som facilitator och bidra till att skapa samsyn. Interaktionen genomförs mer i takt med alla olika intressenter och blir mer kontinuerlig över hela utvecklingscykeln. Arkitekturen bidrar till alignment, genom att visualisera helheten och delarna, vägen framåt och den viktiga avgränsningen – den som skapar förutsättningar för individer att leverera tillsammans.

Av: Johanna Värild, Forefront Consulting.