Det kommer aldrig igen gå så långsamt som det gör idag. Genom företagshistorien har en sanning varit konstant: Stor vinner över liten. Idag vinner allt oftare David mot Goliat. Snabbrörlighet och flexibilitet är centrala förmågor för att förbli relevant där små aktörer i många fall äter upp marknadsandelar från giganter. Om du sedan adderar disruptiva faktorer som ökad digitalisering, ökad konkurrens på grund av globalisering och oförutsägbara händelser som pandemier så förstår man att faktorer som dessa gör att en trögrörlig organisation oundvikligen snabbt halkar efter.

I denna artikelserie i sju delar får du lära mer om varför organisationer som vill överleva behöver sträva mot Business Agility, och vilka delar (kärnförmågor) som ingår. Denna första artikel introducerar Business Agility.

Gemensamma utmaningar som nu materialiseras i fler och fler branscher är att kunder har större makt att styra och ställa kraven. Lättillgänglighet till information om globala leverantörer och produkter gör att kunder enkelt väljer bort de företag som inte möter deras krav. När nya spelare dessutom kommer in på marknaden och löser ett problem på ett helt nytt värdeskapande sätt för kunden, kommer marknadsandelar i snabb takt försvinna för de aktörer som inte har möjlighet att anpassa sig.

Business Agility – ett förhållningsätt som behöver genomsyra hela bolaget

Tidigare har koncept som standardisering och effektivisering av processer präglat stora och lönsamma företag. På samma sätt som start-ups agerar idag, behöver större företag etablera snabbrörlig innovation och utveckling för att hålla jämna steg och fortsätta vara relevanta. I dagens tempo ser vi hur stora monoliter naggas i kanterna av nya utmanande aktörer som höjer kundens krav på valmöjligheter.

Att snabbt kunna hantera förändrade förutsättningar är därmed centralt för att företag ska förbli relevanta. Företag måste ha förmågan att ständigt vara innovativa, snabbrörliga och kundnära. Denna förmåga kallas Business Agility och är ett förhållningssätt som behöver genomsyra stora delar av verksamheten. Alltifrån anställda, partners, bolagskultur, teknologi, arkitektur och arbetssätt behöver präglas av Business Agility och därmed ha förmågan att snabbt och effektivt kunna anpassa sig till marknadens förändrade möjligheter och förutsättningar.

Varför Business Agility?

Business Agility är viktigt i alla konkurrensutsatta marknader. Tjänstemarknaden är en typisk sådan marknad med väldigt hög förändringstakt. Detta beror bland annat på den moderna kundens ökade krav på mervärde av tjänster som i allt snabbare takt ändras. Ett exempel är färdigpackade matkassar som samtliga stora livsmedelsbolag idag anammar, medan för tio år sedan var det ett fåtal småaktörer som levererade denna tjänst. Då företag med liknande produkter inte kan sticka ut med den fysiska

produkten är tjänstekomponenten viktig för att sticka ut från konkurrensen. Då många marknader går mot att både innehålla en produkt och tjänst sammankopplat, blir ett Business Agility-synsätt allt mer angeläget för fler företag.

För att förstå hur du på ett bra sätt kan angripa detta begrepp har Forefront identifierat sex kärnförmågor som alla behövs för att utveckla en organisation inom Business Agility. Det är också dessa kärnförmågor som vi kommer gå in på djupet kring i kommande artiklar i serien.

De sex kärnförmågorna inom Business Agility är:

  1. Strategi, styrning och finansiering
  2. Lean-Agila-arbetssätt
  3. Organisatoriskt lärande och Innovation
  4. Ledar-medarbetarskap och kultur
  5. Kundcentrering och insiktsdrivna beslut
  6. Arkitektur och teknologi

Hur går jag till väga för att bli mer Business Agile?

Under en lång tid, kanske för evigt, kommer företag leva i en värld då traditionella arbetssätt samexisterar med en Business Agile värld. Vi rekommenderar därför att du börjar att testa dig fram i små ad-hoc initiativ, som med tiden sprider sig i företagshierarkin. Parallellt behöver så klart ledningen stödja Business Agility-initiativ, uppifrån och ner. Utan det stödet riskerar det att bara bli små spridda kluster som tillämpar ett Business Agility-arbetssätt. När initiativen blir fler och större, blir beroenden mellan team och funktioner en utmaning att hantera för att bli Business Agila i hela värdekedjan. Här krävs det att du tar hänsyn till alla de sex tidigare listade kärnförmågorna.

Vi ser många positiva effekter hos företag som satsar på Business Agility och de vanligast förekommande är att företagen blir mer innovativa, snabbrörliga samt en attraktivare arbetsplats.

Forefront är rådgivare och implementeringspartner i agila transformationer.

Vill du veta mer om Business Agility?

Vill du veta mer om de 6 kärnkompetenser som krävs för att bli Business Agile och hur Forefront hjälper företag med detta?

Läs övriga artiklar i serien:

Dela i dina sociala kanaler