Hur ska företag agera för att fortsätta vara relevanta för sina kunder? Genom att arbeta med Business Agility inom Finansiering, styrning och strategi kan en organisation bli mer flexibel och öka sin effektivitet men också anpassa sig internt och externt till förändringar som sker i omvärlden.

I denna artikelserie i sju delar får du lära mer om varför organisationer som vill överleva behöver sträva mot Business Agility, och vilka delar (kärnförmågor) som ingår. Del 2, denna artikel, belyser kärnförmågan Finansiering, styrning och strategi vilken innefattar hur finansieringen bör anpassas efter en agil kontext samt hur en styrning och strategi kan skapas för Business Agility. Fokus är på vad beståndsdelarna i kärnförmågan innebär samt vad som är viktigt att tänka på för att lyckas med en implementering av denna.

Sex förmågor som krävs för att uppnå Business Agility.

Finansiering utifrån värdeströmmar

Finansiering inom Business Agility sker primärt utifrån värdeströmmar vilken innebär en uppsättning av värdeskapande aktiviteter från aktivitetens start till värdeleverans hos kund. När slutvärde har levererats har syftet därmed uppnåtts. När fokus skiftas till att arbeta med värdeströmmar i jämförelse med en budget i den traditionella kontexten, skapas ökade möjligheter till flexibilitet och effektivisering. Under en övergångsperiod kommer både den traditionella och Business Agility-finansieringen att samexistera.

Det kan ibland finnas svårigheter med att definiera leveranser som färdiga då du helst ska basera dessa leveranser på kundinsikter om vad som levererar mest värde för kunden. Det är något du måste ha i åtanke när du arbetar med Business Agility.

Styrning och strategi

För att en implementation av Business Agility inom styrning och strategi ska lyckas bör företag ha vissa aspekter i åtanke. Primärt handlar det om att kunna vara snabbrörliga och flexibla genom att känna av förändringarna som sker på marknaden, agera och anpassa sig efter förändringarna utan att tappa kvalitet i värdeerbjudandet.

En organisation som implementerar Business Agility sätter kunden i centrum och agerar därefter grundat på insikter. Kunden är även central i en organisations strategiarbete. Därför är det också viktigt att företaget utformar en strategi som är anpassningsbar samt upprättar en övergripande vision och långsiktiga mål baserat på verkliga kundinsikter.

Organisationen bör uppmuntra engagemang i alla led samt eftersträva en öppen och transparent dialog genom hela organisationen. Beslutsfattandet ska helst kunna ske decentraliserat där kundkontakten oftast finns vilket är en förutsättning för att lyckas med Business Agility. Slutligen krävs det självgående tvärfunktionella team som kombinerar olika bakgrunder och kompetenser vilket resulterar i en snabbare leverans med högre kvalitet och kundvärde.

Lyckad implementation inom kärnförmågan

För att en implementation inom kärnförmågan Finansiering, styrning och strategi ska få genomslag krävs:

  • Tillit och personligt ansvar
  • Uppmuntrande av engagemang i alla led
  • Kulturen får inte glömmas bort inom organisationen vid enimplementation avBusiness Agility, se till att alla berörda medarbetare är med på resan
  • Finansieringen ska utgå från värdeströmmar (samexistens med traditionell finansiering behövs också)
  • Business Agility implementeras ietapper för att sedan skalas upp
  • Ständigt lärande, anpassning och optimering
  • Tydligt definierbara mål och visioner
  • Strategin ska vara anpassningsbar och reflektera verkliga kundbehov

Vill du veta mer om Business Agility?

Vill du veta mer om de 6 kärnkompetenser som krävs för att bli Business Agile och hur Forefront hjälper företag med detta?

Läs övriga artiklar i serien:

Vill du hjälpa våra kunder att bli mer Business Agile?

Se våra lediga tjänster här.

Dela i dina sociala kanaler