Kärnan i lean-agila arbetssätt är förmågan att anpassa sig, en strävan efter att minimera svinn och utvärdera hur man gör saker bättre.

Företag måste vara på tå för att hänga med i den ständigt ökande förändringstakten som sker runt om i världen. I denna artikelserie i sju delar får du lära mer om varför organisationer som vill överleva behöver sträva mot Business Agility, och vilka delar (kärnförmågor) som ingår. I denna artikel, del tre  i serien, lyfts vikten av att arbeta med lean-agila arbetssätt för att vara fortsatt relevant, men även att företag bör iaktta sin unicitet för att införa dessa metoder och arbetssätt rätt.

Utmaningar vid införandet av Business Agility

Det finns flera utmaningar ett företag kan stöta på vid införandet av Business Agility. En av de vanligare är att reducera lean-agila arbetssätt till att endast vara konkreta procedurer och metoder, som scrum eller kanban. Då riskeras att gå miste om chansen att etablera en djup förståelse för de grundläggande värderingarna och principerna. De sträcker sig bortom konkreta metoder och behöver få fäste för att du ska lyckas med en långsiktig förändring mot mer lättrörliga arbetssätt.

För att bli Business Agile räcker det inte med att införa till exempel scrum i din utvecklingsprocess, utan det är en förändring som spänner över stora delar av verksamheten. Men varje organisation är unik och hur du bäst går tillväga skiljer sig därmed också åt. Generellt anser vi att det är en fördel attta utgångspunkt i det övergripande lean-agila mindsetet och dess värderingar istället för att fokusera på specifika metoder. Då blir det oftast lättare att få en överblick och se vilka förändringar som behöver göras och i vilken ordning, för att verksamheten ska kunna bli mer lättrörlig.

Tvärfunktionella team som levererar ofta

En av de grundläggande principerna i lean-agila arbetssätt handlar om att skapa värde snabbt istället för att jobba med stora leveranser där värdet realiseras sent. I praktiken innebär det att du vill kunna producera små, regelbundna leveranser. Inom en utvecklingsorganisation till exempel, brukar detta ofta innebära att man behöver arbeta i team som är så pass små att de kan arbeta effektivt och flexibelt, men sammansatta så att de har den tvärfunktionella kompetens och arbetskapacitet som behövs för att leverera. Teamen behöver också ha så få externa beroenden som möjligt för att kunna arbeta effektivt. Detta uppnås ofta genom att identifiera värdeströmmar i verksamheten och på så vis ta vara på de naturliga avgränsningar som finns.

En annan viktig förutsättning är en mer decentraliserad struktur där team tillåts fatta egna beslut inom givna ramar. Denna frihet ökar kreativitet, effektivitet (genom minskad administration) och brukar resultera i bättre kvalitet i resultatet.

Vanliga misstag vid införandet av Business Agility

Det finns flera fallgropar att gå i vid införandet av lean-agila arbetssätt, exempelvis:

  • Övergången till ett lean-agila arbetssätt har drivits för fort.
  • Att man begränsar sig genom att dogmatiskt följa lean-agila arbetssätt utan att förstå hur de behöver anpassas, och därmed också riskera att glömma bort vad det var man ville uppnå.
  • Uppfattningen att lean-agila arbetssätt inte kräver planering eftersom man arbetar i ”nuet”.
  • Att inte vara beredd på att förändringsarbetet behövs även med detta arbetssätt.
  • De agila teamen får inte rätt ansvar och mandat.
  • Effektiviteten av implementeringen mäts på fel sätt, inte med rättvalda KPIer.

Skapa rätt förutsättningar för Business Agility

Sammanfattningsvis bör företag satsa på att skapa rätt förutsättningar snarare än på de konkreta metoderna. Då krävs att du förstår och tar utgångspunkt i lean-agila mindset och värderingar hela vägen upp till företagsledningen. Det är också viktigt att inte tappa bort sin unicitet, och att ständigt sträva efter att lära sig för att kunna förbättra.

Vill du veta mer om Business Agility?

Vill du veta mer om de 6 kärnkompetenser som krävs för att bli Business Agile och hur Forefront hjälper företag med detta?

Läs övriga artiklar i serien:

Vill du hjälpa våra kunder att bli mer Business Agile?

Se våra lediga tjänster här.

Dela i dina sociala kanaler