Den ständigt föränderliga omvärlden ställer krav höga krav på organisationer som vill bli framgångsrika. Verksamheten behöver riggas på ett sätt som främjar förändringsbenägenhet och framåtblickande. Önskad effekt av detta är dels en förmåga att identifiera lärdomar och idéer som kan förbättra verksamheten och dess erbjudande, dels att snabbt kunna exekvera utifrån dessa lärdomar och idéer.

I denna artikelserie i sju delar får du lära mer om varför organisationer som vill överleva behöver sträva mot Business Agility, och vilka delar (kärnförmågor) som ingår. I del 4, denna del, får du lära mer om vikten av organisatoriskt lärande och innovation.

Organisatoriskt lärande, innovation och Business Agility

En viktig komponent i att vara en organisation som genomsyras av organisatoriskt lärande och innovation är att på ett strukturerat och involverande sätt arbeta med ständiga förbättringar. Detta kräver metodik som kan tillämpas av de team som är aktiva i leverans, men framförallt en tillåtande kultur där det finns möjlighet och utrymme att formulera, testa och utvärdera sina idéer. Med detta sagt är det minst lika viktigt att det är högt i tak.

Det ska finnas utrymme för hälsosamma meningsskiljaktigheter, då detta har potential att finslipa idéerna i ett tidigt skede.  I en agil verksamhet är ledtiden för ett sådant initiativ kort. I värsta fall ger det snabb återkoppling, lärande (viktigt att uppmärksamma!) och möjlighet att gå vidare utan att alltför mycket resurser har spenderats. I bästa fall skapar den implementerade idén stort värde för verksamheten.

En annan viktig och närbesläktad komponent för organisatoriskt lärande och innovation är förmågan att trigga människorna i verksamheten till att komma på bra idéer och ifrågasätta gamla sanningar. Här gäller det att hitta sätt att hjälpa medarbetarna att snabbt kunna tillgodogöra sig inspirerande, ny kunskap. Arbetssätt och resurser för innovationsarbete underlättar, men även här är det viktigt med en kultur som premierar innovativt tänkande. I föregående stycke beskrivs hur korta ledtiden för utforskande av en idé ger verksamheten snabb återkoppling gällande vad som är värt att investera i. Det bidrar även till att innovativt tänkande uppmuntras, eftersom verksamhetens förmåga att gå snabbt från tanke till handling gör att en person med många idéer blir mer benägen att prova nästa gång igen.

Metodik och arbetssätt för organisatoriskt lärande och innovation

En av de viktigaste delarna för att lyckas är ledarskapet. Som ledare är det viktigt att ha förmågan att kommunicera en riktning, det vill säga en övergripande målsättning som alla kan förhålla sig till. Det är dock viktigt att vara ödmjuk inför det faktum att omvärlden förändras, vilket också gör att målbilden behöver utvärderas löpande.

Utöver att vara tydlig med den övergripande målbilden är det viktigt att ledarens roll i första hand handlar om att undanröja hinder för de team som är aktiva i leverans. Det är dessa personer som sitter på expertkunskaperna och därmed också har bäst förutsättningar att klura ut och implementera innovativa idéer. För ledarskapet högt upp i organisationen är det viktigt att komma ihåg att innovation och lärande i bästa fall genomsyrar hela organisationen. Det ska inte begränsas till något eller några enskilda team. Här är det viktigt att stödjer ett innovativt förhållningssätt på bred front och att detta är tydligt gentemot de ledare som sitter närmare de olika teamen i organisationen.

Några konkreta tilltag som en verksamhet kan göra för att bli mer innovativ är att

  • säkerställa att innovationsarbete sker utifrån de faktiska värdeflöden som är relevanta för verksamheten
  • säkerställ att det finns olika kompetenser i de team som är aktiva i leverans, för att få flera olika infallsvinklar i utvecklingsarbetet
  • se till att det finns dedikerade personer som är drivande och coachande i en omställning mot att bli mer innovativ genom att fokusera på filosofi och metodik istället för att ätas upp av det dagliga operativa arbetet
  • hjälpa teamen att formulera leverabler på ett sätt som möjliggör korta utforsknings- och utvecklingscykler som har potential att leverera värde snabbt
  • utvärdera och utmana det som var sant igår genom att analysera den data som finns om kunder, produkter och relevanta KPI:er
  • prova så kallade ”innovationssprintar”, utöver det innovationsarbete som sker i ordinarie utvecklingsverksamhet, som är dedikerade för att klura ut innovativa idéer

Det finns gott om ramverk som kan tillämpas för att en organisation ska bli mer agil och innovativ. Att tillämpa ett ramverk på ett sätt som inte passar organisationens utformning, kultur eller mognadsgrad kommer dock inte att fungera. Metoder och arbetssätt behöver precis som allt annat i en agil verksamhet testas, utvärderas och anpassas i olika kontexter. Över tid kalibreras metodiken och bidrar till en ökad innovationskraft.

Vill du veta mer om Business Agility?

Vill du veta mer om de 6 kärnkompetenser som krävs för att bli Business Agile och hur Forefront hjälper företag med detta?

Läs övriga artiklar i serien:

Vill du hjälpa våra kunder att bli mer Business Agile?

Se våra lediga tjänster här.

Dela i dina sociala kanaler