Allt fler företag och organisationer väljer idag att sträva efter Business Agility, sättet att formera, leda och styra verksamheten på ett effektivt och snabbföränderligt sätt. Och organisationer behöver vara just det – lättrörliga – och snabbt kunna anpassa sig till globala oförutsedda skeenden på marknaden.

En av de mer viktiga faktorerna för att lyckas med denna utmaning är att ha ett metodiskt och holistiskt angreppssätt till arkitektur. I denna artikel ger vi dig tre konkreta tips för hur du kan använda just arkitektur som en grundsten i uppbyggnaden av din organisations förändringsförmåga.

1. Förstå din verksamhets informationstillgångar och processer

Inte utan god anledning nämns det ofta att ett företags viktigaste tillgång är dess information. För att förstå vad du behöver förändra i organisationen för att uppnå ett visst mål eller en viss effekt, blir det viktigaste att skapa en helhetssyn över vad du har för informationsobjekt och hur dessa hanteras i form av processer.

Det är först när du förstår vad du ska förändra som du kan börja tänka på hur denna förändring ska gå till.

2. Möjliggör för löst kopplade komponenter

När det uppstår ett förändringsbehov i en verksamhetsprocess eller en nylansering snabbt ska ut till marknaden, måste det ofta ske utveckling i ett eller flera IT-system för att detta ska bli verklighet.

Om systemen är för stora eller har för många beroenden till andra system eller datakällor blir utvecklingstakten för långsam och komplex. Detta kan leda till att konkurrenter hinner före eller att kostnaden helt enkelt blir så hög att investeringen inte lönar sig.

Om du istället kan utveckla komponenter som är kopplade till isolerade affärsförmågor eller endast ett par användningsfall blir det lättare att kapa hårda beroenden. Du kan då bygga löst kopplat till andra system och datakällor vilket ökar antalet dispositioner i lösningen, leder till kortare utvecklingscykler och ger lägre kostnader, både vad gäller utveckling och förvaltning över tid.

3. Håll arkitekturen enkel

Det är lätt att bygga en komplicerad arkitektur eftersom de problem som dina system ska lösa är av en komplex natur. Det blir då lätt att missta en komplicerad arkitektur för en sofistikerad sådan, när det istället endast bidrar till en ökad komplexitet.

Ett vanligt misstag i utvecklingsprojekt är att fokusera på att lösa för stora delar av problemet i ett för tidigt skede, eller att förfina arkitekturen för mycket innan den har börjat leverera något egentligt värde för en intressent.

Om du istället lyckas med att låta arkitekturen utvecklas och förfinas tillsammans med tjänsten eller produkten du tar fram, blir det ett kraftfullt verktyg för framtida förändring.

Summering

  1. För att kunna driva en organisation utifrån ett agilt arbetssätt behöver du förstå informationen. Det är först när du har en helhetssyn över organisationens informationsobjekt och dess arkitektur som du ser vad som kan förändras.
  2. Planera för kontinuerlig förändring genom att utveckla produkter och tjänster med små uppgiftsspecifika komponenter där hårda kopplingar undviks.
  3. Genom att hålla arkitekturen enkel och låta den utvecklas tillsammans med dina produkter och tjänster så kommer den att bli ett allt kraftfullare verktyg. Arkitekturen ökar förmågan att förutsäga organisatorisk och ekonomisk effekt av en förändring.

Vill du veta mer om hur du med hjälp av arkitektur kan effektivisera din organisation?

Vi hjälper företag och organisationer med att ställa om sina verksamheter och dra fördel av möjligheterna som arkitektur och Business Agility skapar. Med erfarna experter och djup kompetens inom Verksamhets- och Lösningsarkitektur, erbjuder vi strategiskt och operationellt stöd vid införandet av god arkitektur inom er verksamhets olika ansvarsområden.

Vi ser på arkitektur som något som skapar framåtriktad förändringskraft för din verksamhet. Vill du veta mer kontakta Marko Holappa.