Security Management

Digitalisering och säkerhetsrisker intensifieras ömsesidigt. I takt med att vi digitaliserar och introducerar allt mer avancerad teknik så ökar vikten av trygghet och säkerhet. I dag finns ingen bransch som är fri från säkerhetshot och samtidigt ökar kraven på regelefterlevnad och även samhällets och medborgarnas förväntan på säkra tjänster och informationshantering.

Forefront kan hjälpa dig att navigera och hantera risker som följer av digitalisering. Vi adderar managementkonsultens kompetens och verktygslåda till säkerhetsleveranser och är vana vid att driva, guida och vidareutveckla säkerhetsarbete eller närliggande områden som risk och efterlevnad. Alltid med ett fokus på att åstadkomma ett hållbart och värdeskapande resultat.

Vi hjälper dig med:

  • Strategi, styrning och ledningsperspektiv
  • Risk- och efterlevnadsrådgivning
  • Säkerhetsarkitektur
  • Information management

Strategi, styrning och ledningsperspektiv på säkerhet​

​Vi arbetar alltid efter ledorden förändring, tydlighet, transparens och styrbarhet. Hela vägen från planering till implementation. ​
Vi har bevisad erfarenhet av att hjälpa verksamheter att både sätta en strategisk riktning avseende säkerhet och att leverera mot mål i den dagliga verksamheten. Vi är vana att leda initiativ och förändringar inom säkerhetsområdet, oavsett om din organisation föredrar att arbeta agilt, vattenfallsbaserat eller någonstans mitt emellan. ​

Risk- och efterlevnadsrådgivning​

För att säkerhetsinsatser skall prioriteras rätt behöver de utgå från en bedömning av organisationens risker samt vilja och förutsättningar för att hantera riskerna. Risker kopplat till efterlevnad är högt prioriterade och behöver identifieras tidigt för att mitigerande åtgärder ska kunna genomföras i en takt som organisationen mäktar med. Vi hjälper dig att analysera omvärlden, implementera ett riskbaserat arbetssätt samt rekommendera åtgärder för att uppnå efterlevnadskrav. ​

Säkerhetsarkitektur​

Oberoende om du använder en molnbaserad, hybrid eller traditionell infrastruktur för din IT så kan vi guida dig i att säkerställa ett lämpligt skyddsramverk. Vi arbetar med den senaste tekniken och angreppsätt för att hjälpa dig att utforma lösningar med ett högt fokus på säkerhet. Våra metoder och best-practices bygger både på lösningsmönster som ”Defense-in-depth” och ”Zero Trust”, två exempel som genomsyrar vårt säkerhetstänk. Genom våra stora plattformspartners nyttjar vi också specifika lösningar för att säkerställa att våra lösningsmönster efterlevs och att vi proaktivt identifierar brister eller felkonfigurationer i våra lösningar. ​​

Information management ​

Med få undantag är alla organisationer beroende av tillgänglig och korrekt information. Om denna information förloras, är felaktig eller är oåtkomlig det vill säga om säkerhetsbrister realiseras kan följderna bli katastrofala. Information management är en möjliggörare för att skapa ett värde ur organisationens informationstillgångar. Vi har erfarenheterna som krävs för att stödja dig i arbetet med att åstadkomma en säker informationshantering, från styrdokument till processuella flöden, skyddsåtgärder, ägandeskapsfrågor och klassning.